استخدام

استخدام

فرم استخدام

مشخصات فردیجنسیت:وضعیت تاهل:وضعیت تحصیلات:
وضعیت خدمت:
معرف

قوانین و مقررات استخدام

  • عدم اعتیاد
  • نداشتن سؤ پیشینه
  • بازه سنی 18 تا 40 سال.
  • پس از عقد قرارداد، طبق ضوابط شرکت مهام پاک ایرانیان بابت ضمانت و تعهد کاری، سفته دریافت می شود.
  • استخدام شما در ابتدای کار، سه ماه به صورت آزمایشی خواهد بود.
  • شرکت در در مدت آزمایشی، در صورت عدم حصول رضایت، میتواند از ادامه کار شما جلوگیری نماید.
  • پرداخت حقوق در طول دوره آزمایشی طبق ظوابط شرکت مهام پاک ایرانیان و توافق به عمل آمده صورت میپذیرد.
  • در زمینه "نگهبانی"، فقط افراد بازنشسته(دولتی و خصوصی) میتوانند استخدام شوند.